Poštovani gosti, nalazimo se na spisku ugostitelja Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije, tako da kod nas možete izvršiti rezervaciju radi realizacije vaučera za uslugu smeštaja. Ovde Vam u prikazujemo tekst preuzet sa web stranice Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija Republike Srbije koji detaljno objašnjava postupak dobijanja vaučera:
Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara i navedeni iznos predstavlja maksimalni iznos sredstava, koja korisnik može jednom u toku kalendarkse godine koristiti pri subvencionisanom korišćenju usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima, bez obzira kolika je vrednost izvršene usluge smeštaja. Vaučer se može koristiti na teritoriji Republike Srbije, izuzimajući teritoriju gradova Beograda i Novog Sada (izuzeće se ne odnosi na zdravstvene ustanove koje organizuju boravak i pružaju usluge prevencije, lečenja i rehabilitacije, a pružaju usluge smeštaja i ishrane trećim licima u skladu sa Zakonom o turizmu, a koje se nalaze na teritoriji ovih gradova). Po završetku korišćenja usluga smeštaja ugostitelj je u obavezi da korisniku izda fiskalni isečak za pružene usluge.
Fiskalni isečak mora da sadrži sve elemente propisane Zakonom o fiskalnim kasama („Službeni glasnik RS“, br. 135/04 i 93/12), kao i iznos boravišne takse, njenog oslobađanja od plaćanja ili umanjenja na način propisan Zakonom o turizmu.
Vaučerom se ne mogu plaćati ishrana, piće, zdravstvene i druge usluge, boravišna taksa i dr.
Vaučer se može koristiti zaključno sa 20.11.2018. godine.
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.
II KO MOŽE BITI KORISNIK VAUČERA
Korisnici vaučera mogu biti:
1) korisnici prava na penziju;
2) nezaposlena lica iz evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje i druga lica na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje (korisnici posebne novčane naknade i privremene naknade);
3) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruju u skladu sa zakonom kojim se uređuje socijalna zaštita;
4) korisnici prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica, koji to pravo ostvaruje u skladu sa zakonom kojim se uređuje penzijsko i invalidsko osiguranje;
5) radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno;
6) ratni vojni invalidi i civilni invalidi rata sa primanjima, koja ne prelaze iznos od
60.000 dinara mesečno;
7) korisnici prava na naknadu na porodičnu invalidninu po palom borcu;
8) nosioci aktivnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva koji su se izjasnili da se bavi isključivo poljoprivredom, upisani u Registar poljoprivrednih gazdinstava u skladu sa Zakonom o poljoprivredi i ruralnom razvoju („Službeni glasnik RS“, br. 41/09 i 10/13 – dr.zakon i 101/16).
Korisnik vaučera može ostvariti pravo na subvencionisano korišćenje usluga smeštaja u ugostiteljskim objektima samo po jednom osnovu.
Podnosilac prijave stiče pravo na dodelu vaučera ako je uslov za ostvarivanje prava na vaučer ostvario danom podnošenja prijave.
Potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju smeštaja kod ugostitelja sa objavljene liste, na osnovu čega Ugostitelj izdaje potvrdu o rezervaciji, koja je uslov za dodelu vaučera od strane Ministarstva.
Ne može se vršiti rezervacija smeštaja u ugostiteljskim objektima koji se nalaze na opštini, odnosno mestu prebivališta potencijalnog korisnika vaučera.
Lista Ugostitelja koji učestvuju u realizaciji šeme dodele vaučera objavljena na internet prezentaciji Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija 29.12.2017. godine biće sedmično ažurirana novopristiglim prijavama.
III USLOVI I DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Popunjena Prijava, sa potrebnom dokumentacijom, isključivo se podnosi preko šaltera
JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Republike Srbije.
Obrazac Prijave će biti objavljen na internet stranici Ministarstva.
Prijavu treba popunjavati čitko i obavezno potpisati. Uz Prijavu potencijalni korisnik vaučera obavezno prilaže fotokopiju lične karte ili pasoša, kao i potvrdu ugostitelja da je izvršena rezervacija smeštaja na njegovo ime.
Kao potvrda o rezervaciji prihvataće se i potvrda koja je poslata elektronskim putem, kao email ili skeniran dokument, koji je potpisan i overen od strane Ugostitelja. Potvrda treba da sadrži period rezervacije i ime i prezime lica na koga glasi.
Uz Prijavu se obavezno podnose i sledeći dokazi:
1) Korisnici prava na penziju podnose fotokopiju rešenja o ostvarenom pravu na penziju, za korisnike prava na penziju kojima nije izvršena uplata prve penzije, fotokopiju ili original penzionog čeka odnosno drugi originalni dokument (overeni izvod, potvrda i sl.) koji izdaje banka sa teritorije Republike Srbije, a koji potvrđuje novčani priliv po osnovu ostvarenog prava na penziju, za ostale korisnike prava na penziju.
2) Radno angažovana lica sa primanjima, koja ne prelaze iznos od 60.000 dinara mesečno podnose i original potvrde o zaposlenju i ostvarenoj zaradi isplaćenoj u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, koju izdaje poslodavac ili isplatni listić za zaradu isplaćenu u mesecu koji prethodi mesecu u kome se podnosi prijava, overen od strane poslodavca.
Za maloletno ili poslovno nesposobno lice, koje ispunjava uslov za dodelu vaučera, prijavu podnosi zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj).
Za sva napred navedena lica vršiće se provera ispunjenosti uslova preko ovlašćenih institucija.
IV PODNOŠENJE PRIJAVA, ROKOVI I RANGIRANJE
Po objavljivanju liste Ugostitelja na sajtu Ministarstva, potencijalni korisnik vaučera vrši rezervaciju i uz popunjenu Prijavu prilaže potvrdu o rezervaciji, fotokopiju lične karte ili pasoša, a za korisnike prava na penziju i radno angažovana lica i napred navedenu dokumentaciju. Tako kompletirana prijava se predaje isključivo na šalteru JP “Pošta Srbije“, na teritoriji cele Srbije.
Prijave građana JP “Pošta Srbije“ će primati zaključno sa 15.10.2018. godine. Prijava će se evidentirati sa tačnim datumom i vremenom predaje.
Potencijalni korisnici su u obavezi da na šalterima JP ,,Pošta Srbije” podnesu prijave najkasnije 30 dana pre početka realizacije aranžmana odnosno period od dana podnošenja prijave do prvog dana korišćenja rezervisanog aranžmana ne može da bude kraći od 30 dana.
Broj prijava za dodelu vaučera ograničen je raspoloživim budžetskim sredstvima i rangiranje prijava će se vršiti na osnovu datuma i vremena prijema na šalteru JP „Pošta Srbije”.
Neblagovremene, nepotpune, kao i prijave sa netačnim podacima, odnosno dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje.
V VAUČER, NAČIN DOSTAVE I REALIZACIJA
Vrednost vaučera iznosi 5.000 dinara.
Vaučer će, pored osnovnih elemenata, sadržati odštampane podatke o korisniku vaučera (ime, prezime, adresa, JMBG).
Prijavljenim licima, koja su stekla pravo na vaučer, Ministarstvo, preko, JP “Pošta Srbije“, dostavlja vaučere, lično na adresu, putem registrovane pismonosne pošiljke (rezervisane poštanske usluge).Vaučer može koristiti samo lice na čije ime vaučer glasi.
Korisnik vaučerom može plaćati samo uslugu smeštaja.
Ukoliko ukupna cena pružene usluge smeštaja prelazi iznos vaučera, korisnik će razliku doplatiti sopstvenim sredstvima.
U slučaju da je vrednost vaučera veća od vrednosti pruženih usluga smeštaja, korisnik predaje vaučer ugostitelju (kao način plaćanja), bez mogućnosti povraćaja razlike u ceni. Po završetku korišćenja usluga smeštaja, Ugostitelj popunjava vaučer i overava ga potpisom i pečatom.
Korisnik vaučera, odnosno njegov zakonski zastupnik (roditelj, odnosno staratelj), svojeručno potpisuje vaučer, kao dokaz da je usluga pružena.